Huurvoorwaarden

 1. Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor DHVC Vastgoed bemiddelt. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning schriftelijk heeft geaccepteerd
 2. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor DHVC Vastgoed bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.
 3. De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van eigenaar/verhuurder.
 4. Door te reageren op een aangeboden woonruimte schrijft een kandidaat-huurder zich automatisch in bij DHVC Vastgoed.
 5. Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Door akkoord te gaan met de bezichtiging verklaart huurder de Huurvoorwaarden te hebben gelezen, bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de toepasselijkheid hiervan.
 6. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt kandidaat-huurder door DHVC Vastgoed voorgelegd aan eigenaar/verhuurder.
 7. De eigenaar/verhuurder is vrij met welke kandidaat-huurder hij/zij in zee gaat. DHVC Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.
 8. Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat- huurder zelf.
 9. Alle door DHVC Vastgoed gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.
 10. Alle door DHVC Vastgoed en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door  eigenaar en/of verhuurder van de woonruimte. DHVC Vastgoed kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door DHVC Vastgoed verstrekte informatie.
 11. DHVC Vastgoed is niet aansprakelijk voor de wijze waarop eigenaar/verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot eigenaar/verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart DHVC Vastgoed voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 12. DHVC Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de eigenaar/verhuurder aan DHVC Vastgoed is verstrekt.
 13. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en DHVC Vastgoed is Nederlands recht van toepassing.

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×